علی اباد

آدرس

Aliabad-e-Katul
Aliabad-e-Katul
Iran